ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  • All
  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าวสำหรับนักศึกษา
  • ข่าวสำหรับผู้บริหาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๗

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๗

คณะนิติศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจาก Université Catholique de Lille ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Professor.Dr. Barthélémy Courmont จาก Université Catholique de Lille สาธารณรัฐฝรั่งเศส

คณะนิติศาสตร์ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก University of Victoria (UVic) ประเทศแคนาดา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก University of Victoria 

คณะนิติศาสตร์ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้อนรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน องค์ความรู้ วิธีการ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน องค์ความรู้ วิธีการ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะรักษาการแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเพณีรดน้ำดำหัวอธิการบดี คณบดี คณาจารย์อาวุโส และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการของคณะนิติศาสตร์

ประเพณีรดน้ำดำหัวอธิการบดี คณบดี คณาจารย์อาวุโส และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการของคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนิติสโม ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้จัดประชุมในการถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเงื่อนไขในการพิจารณาให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย

ประกาศเงื่อนไขในการพิจารณาให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย

ห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์